Versie | Juli 2021 Versie | Juli 2021

Dit zijn de algemene voorwaarden van PowerKraut B.V. gevestigd aan de Transportweg 3 in Doetinchem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder inschrijvingsnummer 30262010 (hierna aangeduid als “PowerKraut”).

PowerKraut ontwikkelt, onderhoudt en host websites en applicaties voor de autobranche en levert daarnaast diverse online marketingdiensten, zoals zoekmachinemarketing, e-mailmarketing en bannering, alsmede een online taxatie module, wat een plug-in vormt voor websites, waarmee bezoekers hun auto’s kunnen taxeren.

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. De onderstaande begrippen hebben (zowel in enkelvoud als in meervoud) de onderstaande betekenis:

 1. Account: een (optionele) gebruikersinterface waarmee Afnemer bepaalde informatie over de geleverde Diensten kan inzien en bepaalde zaken naar eigen voorkeuren in kan stellen. 
 2. Afnemer: de natuurlijke- of rechtspersoon handelend in uitoefening van beroep of bedrijf, met wie PowerKraut de Overeenkomst sluit.
 3. Algemene Voorwaarden: onderhavige voorwaarden.
 4. Dienst: iedere op grond van de Overeenkomst door PowerKraut te verrichten of verrichtte werkzaamheid of prestatie alsmede alle daarbij voortgebrachte Materialen, resultaten en werken die bestemd zijn voor Afnemer, waaronder begrepen maar niet beperkt tot marketingdiensten (waaronder maar niet uitsluitend e-mailmarketingdiensten), de online taxatie module alsmede ontwikkeldiensten.
 5. Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en aanverwante rechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, rechten op domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, alsmede rechten op knowhow.
 6. Klantdata: alle door Afnemer of zijn eindgebruikers op de systemen zoals ingezet voor de levering van de Dienst opgeslagen gegevens dan wel door Afnemer of zijn eindgebruikers middels de Dienst gegenereerde resultaten.
 7. Materialen: alle websites, (web)applicaties, huisstijlen, logo’s, folders, brochures, leaflets, belettering, advertenties, marketing- en/of communicatieplannen, concepten, afbeeldingen, filmopnamen, audiovisuele materialen, teksten, schetsen, documentatie, adviezen, rapporten en (andere) voortbrengselen van de geest, alsmede voorbereidend materiaal daarvan en de gegevensdragers waarop deze materialen zich bevinden.
 8. Offerte: een schriftelijk aanbod van PowerKraut.
 9. Overeenkomst: de overeenkomst tussen PowerKraut en Afnemer op grond waarvan PowerKraut de Dienst zal (doen) leveren aan Afnemer en waarvan de Algemene Voorwaarden onlosmakelijk onderdeel uitmaken.
 10. Partij(en): iedere partij bij de Overeenkomst, of beide partijen gezamenlijk. 
 11. Website: de website van PowerKraut, bereikbaar via het domein https://www.powerkraut.nl, dan wel bijbehorende subdomeinen.
 12. Werkdagen: maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van Nederlandse nationale feestdagen.
 13. Werkuren: uren op Werkdagen tussen 08:00 en 17:00 uur.

Artikel 2: Overeenkomst: toepasselijkheid en interpretatie

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen waaronder Offertes van PowerKraut, de uitvoering van werkzaamheden door of uit naam van PowerKraut en de uitvoering van (toekomstige) Overeenkomsten.
 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Afnemer wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Afnemer die afwijken van of niet voorkomen in deze Algemene Voorwaarden zijn voor PowerKraut alleen bindend indien en voor zover deze door PowerKraut uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. 
 3. Bij eventuele tegenstrijdigheid tussen verschillende documenten geldt de volgende rangorde:
  1. aanvullende schriftelijke en ondertekende afspraken;
  2. geaccordeerde Offerte;
  3. eventueel: verwerkersovereenkomst;
  4. eventueel: Service level agreement;
  5. Algemene Voorwaarden.

Artikel 3: Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. Een Offerte of ander aanbod van PowerKraut is vrijblijvend en is geldig voor de duur van veertien (14) dagen, tenzij anders aangegeven in de Offerte of het aanbod. PowerKraut is niet verplicht om een aanvaarding na het verstrijken van deze periode aan te nemen, maar indien PowerKraut daartoe overgaat, geldt de Offerte of het aanbod alsnog als aanvaard.
 2. PowerKraut is alleen gebonden aan een, door een potentiële Afnemer gedane, (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkende aanvaarding van een aanbod van PowerKraut, indien PowerKraut de afwijkende aanvaarding schriftelijk uitdrukkelijk accepteert.
 3. De Overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke aanvaarding door Afnemer van de Offerte of een ander aanbod van PowerKraut. 
 4. Indien Afnemer niet expliciet aangeeft akkoord te gaan met de Offerte of het aanbod, maar er desondanks mee instemt, of die indruk wekt, dat PowerKraut werkzaamheden verricht of producten levert die binnen de omschrijving van de Offerte of het aanbod vallen, dan wordt de Offerte of het aanbod als aanvaard beschouwd. Dit geldt ook wanneer Afnemer PowerKraut verzoekt bepaalde werkzaamheden te verrichten of producten te leveren zonder een Offerte af te wachten.
 5. Afnemer is gerechtigd de Overeenkomst te annuleren voordat PowerKraut met de uitvoering van de Overeenkomst is begonnen mits hij de hierdoor voor PowerKraut ontstane schade vergoedt. Onder deze schade worden begrepen de door PowerKraut geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die PowerKraut reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte Materialen, uitgevoerde Diensten en opslag.
 6. De toepassing van artikel 227b lid 1 en 227c van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

Artikel 4: Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, zal PowerKraut zich inspannen om zo spoedig mogelijk te starten met de uitvoering van de Overeenkomst, met inachtneming van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap. PowerKraut kan het resultaat van de door hem uitgevoerde en/of uit te voeren verplichting(en) niet garanderen.
 2. Door PowerKraut bekendgemaakte (lever)termijnen zijn indicatief en gelden niet als fatale termijnen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. 
 3. PowerKraut Online heeft te allen tijde het recht om aangevraagde dan wel reeds overeengekomen Diensten niet te verlenen indien zij er op goede gronden van overtuigd is dat het verlenen daarvan inbreuk zou maken op de rechten van derden en/of op Europese of Nederlandse wet- en regelgeving. In geval PowerKraut Online zich om bovenstaande redenen niet in staat dan wel bevoegd acht om een reeds overeengekomen Dienst te leveren, zal PowerKraut Online een alternatief voorstellen.
 4. Afnemer zal aan PowerKraut alle ondersteuning bieden die nodig en wenselijk is om een juiste en tijdige levering van de Diensten mogelijk te maken. In ieder geval zal Afnemer aan PowerKraut:
  1. tijdig alle gegevens en andere informatie verstrekken waarvan PowerKraut aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan Afnemer redelijkerwijs moet begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst; en
  2. toegang geven tot alle plaatsen, diensten en accounts onder zijn beheer (zoals serverruimtes en webhosting accounts) indien en voor zover dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst.
 5. PowerKraut is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan hem ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Afnemer de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
 6. PowerKraut heeft het recht om derden in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst. Eventuele hiermee verband houdende kosten komen alleen voor rekening van Afnemer indien dat vooraf is overeengekomen.
 7. Indien de medewerkers van PowerKraut of door PowerKraut ingeschakelde derden werkzaamheden verrichten op het kantoor van Afnemer of op een door Afnemer aangewezen locatie, zal Afnemer kosteloos alle redelijke ondersteuning en faciliteiten bieden die daarbij nodig zijn.
 8. Producten en/of diensten van derden kunnen onderdeel uitmaken van de Overeenkomst. Indien dat het geval is, dan gelden voor (het gebruik van) die producten en/of diensten aanvullend de voorwaarden van de derde.

Artikel 5: Meerwerk, maatwerk

 1. Indien Afnemer verzoekt om aanvullende werkzaamheden of diensten die buiten de Overeenkomst vallen, oftewel verzoekt om meerwerk, zullen Partijen hierover in overleg treden en kan PowerKraut een aanbod doen. PowerKraut zal het meerwerk pas uitvoeren na aanvaarding van het aanbod door Afnemer.
 2. Voor meerwerk waarvan PowerKraut kan aantonen dat het redelijkerwijs noodzakelijk is voor de levering van de Diensten, of dat redelijkerwijs volgt uit de instructies van Afnemer, heeft PowerKraut geen toestemming nodig. Dergelijke werkzaamheden worden op basis van nacalculatie uitgevoerd tegen het uurtarief van PowerKraut dat geldt op het moment van de uitvoering van de werkzaamheden. Overige gemaakte kosten kunnen tevens in rekening worden gebracht.
 3. Afnemer kan op ieder moment een verzoek doen tot maatwerk bij PowerKraut. Alle werkzaamheden met betrekking tot maatwerk gelden als meerwerk zoals in dit Artikel 5 verder uitgewerkt. Voor acceptatie geldt hetgeen uitgewerkt in Artikel 14 hierover.
 4. PowerKraut heeft het recht om het verzoek tot meerwerk of maatwerk te weigeren.

Artikel 6: Gebruiksregels

 1. Het is Afnemer verboden om met gebruikmaking van de Diensten de Nederlandse of andere op Afnemer of PowerKraut van toepassing zijnde wet- of regelgeving te schenden of om inbreuk te maken op de rechten van anderen. 
 2. Daarnaast is het uitdrukkelijk niet toegestaan (ongeacht of dit rechtmatig is of niet) om via de Diensten materialen aan te bieden of te verspreiden die:
  1. kwaadaardige inhoud bevatten (zoals malware of andere schadelijke software);
  2. inbreuk maken op rechten van derden (zoals Intellectuele Eigendomsrechten), dan wel onmiskenbaar smadelijk, lasterlijk, beledigend, discriminerend of haatzaaiend zijn;
  3. informatie bevatten over of behulpzaam kunnen zijn bij het schenden van rechten van derden, zoals hacktools of uitleg over computercriminaliteit die bedoeld is om de lezer criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen;
  4. een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden opleveren, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden;
  5. hyperlinks, torrents of verwijzingen bevatten met (vindplaatsen van) materialen die inbreuk maken op auteursrechten of andere Intellectuele Eigendomsrechten; of
  6. kinderpornografie, bestialiteitspornografie of animaties daarvan bevatten of er kennelijk op gericht zijn om anderen te helpen dergelijke materialen te vinden.
 3. Afnemer onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan systemen of netwerken van PowerKraut of overige klanten. Het is Afnemer verboden processen of programma’s, al dan niet via de systemen van PowerKraut, op te starten waarvan Afnemer weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks PowerKraut, zijn klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. 
 4. Indien naar het oordeel van PowerKraut hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van PowerKraut of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, (distributed) denial-of-service-aanvallen, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is PowerKraut gerechtigd alle maatregelen te nemen die hij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. PowerKraut mag de kosten die redelijkerwijs noodzakelijk gepaard gaan met deze maatregelen verhalen op Afnemer. PowerKraut is te alle tijden gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is PowerKraut gerechtigd om de naam, het adres, IP-adres en andere identificerende gegevens van Afnemer af te geven aan een derde die klaagt over het door Afnemer inbreuk maken op diens rechten of deze Algemene Voorwaarden, mits is voldaan aan de hiervoor geldende wettelijke of jurisprudentiële vereisten. 
 5. PowerKraut kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gebruiksregels op Afnemer verhalen.
 6. Indien Afnemer in strijd handelt met deze gebruiksregels, is PowerKraut gerechtigd om de toegang tot de Dienst(en) en/of de betreffende materialen te blokkeren. 
 7. PowerKraut zal voorafgaand aan het nemen van ingrijpende maatregelen, zoals algehele opschorting van de Diensten of permanente verwijdering van door PowerKraut opgeslagen Materialen van Afnemer, Afnemer waarschuwen en hem verzoeken zo snel mogelijk (i) de schending te beëindigen of (ii) gemotiveerd mede te (doen) delen waarom er geen sprake zou zijn van een schending. Indien Afnemer geen van beide tijdig doet, is PowerKraut gerechtigd om onmiddellijk de Materialen permanent te verwijderen, alle Diensten op te schorten, of de Overeenkomst te beëindigen, zonder enige verplichting voor PowerKraut tot restitutie van voor de Diensten betaalde bedragen of vergoeding van schade.
 8. Het is Afnemer niet toegestaan om bij enig gebruik van de Diensten de indruk te wekken dat Afnemer een partner van PowerKraut is, tenzij PowerKraut daar uitdrukkelijk, schriftelijk toestemming voor heeft verleend.

Artikel 7: Prijzen

 1. Afnemer betaalt PowerKraut het bedrag zoals vermeld in de Overeenkomst. Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. 
 2. PowerKraut is gerechtigd de gehanteerde prijzen in deze Overeenkomst jaarlijks te indexeren aan de hand van de relevante prijsindex van het Centraal Bureau voor de Statistiek, zonder de mogelijkheid voor Afnemer om de Overeenkomst op te zeggen.
 3. Prijzen kunnen daarnaast te allen tijde door PowerKraut tussentijds worden verhoogd indien de tarieven van zijn toeleveranciers stijgen. Voorgaande zonder de mogelijkheid voor Afnemer om de Overeenkomst op te zeggen.
 4. Alle prijzen op de Website, brochures, prijslijst(en) en/of overige communicatiemiddelen van PowerKraut zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 
 5. Indien een prijs in een Offerte of aanbod is gebaseerd op door Afnemer verstrekte gegevens en deze gegevens blijken onjuist te zijn, dan heeft PowerKraut het recht de prijzen hierop aan te passen, ook nadat de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen.

Artikel 8: Betaling

 1. De betalingstermijn van een verzonden factuur bedraagt veertien (14) dagen na factuurdatum. PowerKraut is gerechtigd elektronisch te factureren.
 2. PowerKraut zal de door Afnemer eenmalig verschuldigde bedragen bij oplevering  aan Afnemer factureren. 
 3. Indien er sprake is van periodiek verschuldigde kosten, dient Afnemer alle periodiek verschuldigde kosten steeds per overeengekomen periode vooruit te betalen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien de periode niet uitdrukkelijk is overeengekomen, zal worden uitgegaan van maandelijkse periodes. De periodiek verschuldigde bedragen zullen voorafgaand aan die betreffende periode aan Afnemer worden gefactureerd. Betaling vindt plaats middels overschrijving van het verschuldigde bedrag op de rekening vermeld op de door PowerKraut verzonden factuur, zonder verrekening en opschorting. 
 4. Kosten die afhankelijk zijn van de mate van gebruik, zoals het aantal malen dat een kenteken is ingevoerd of een waarde is weergegeven via de online taxatie module of de bij een website gebruikte hoeveelheid schijfruimte en dataverkeer, worden per maand, per kwartaal of per half jaar achteraf gefactureerd. PowerKraut kan zelfstandig de frequentie van facturatie van variabele kosten bepalen, waarbij de frequentie in beginsel zal worden verlaagd indien de facturen zeer laag uitvallen. De registratie in de systemen van PowerKraut is steeds leidend en levert volledig bewijs op van de mate van gebruik, behoudens tegenbewijs door Afnemer.
 5. Indien Afnemer een factuur niet binnen de in Artikel 8.1 genoemde betaaltermijn voldoet, is Afnemer van rechtswege in verzuim, zonder dat een voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling is vereist. PowerKraut is in een zodanig geval gerechtigd om over het bedrag de wettelijke rente voor handelstransacties in rekening te brengen.
 6. Indien Afnemer het factuurbedrag na aanmaning of ingebrekestelling niet voldoet, heeft PowerKraut het recht de vordering uit handen te geven en/of de Diensten op te schorten totdat de openstaande bedragen volledig zijn voldaan. In een dergelijk geval zijn zowel de buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, met inbegrip van de kosten voor advocaten, juristen, deurwaarders en incassobureaus voor rekening van de Afnemer.

Artikel 9: Duur en beëindiging

 1. De duur van de Overeenkomst wordt vastgelegd in de Overeenkomst. Indien er geen duur is opgenomen geldt dat de Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. 
 2. PowerKraut en Afnemer zijn gerechtigd de Overeenkomst tegen het eind van enig kalenderjaar schriftelijk te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één (1) maand tegen het einde van een kalendermaand, of indien per kwartaal, half jaar of jaar wordt gefactureerd met een opzegtermijn gelijk aan de factuurcyclus.
 3. Voor een eenmalige Overeenkomst geldt dat deze voortduurt voor de duur van de voltooiing van de Overeenkomst.
 4. PowerKraut mag de Overeenkomst per direct en zonder ingebrekestelling schriftelijk opschorten of opzeggen, indien:
  1. Afnemer in strijd handelt met de Overeenkomst of de toepasselijke wet- en regelgeving;
  2. Afnemer failliet is verklaard, Afnemer surseance van betaling is verleend, de activiteiten van Afnemer worden beëindigd of het bedrijf van Afnemer wordt ontbonden of geliquideerd; 
  3. er beslag is gelegd op (een deel van) het vermogen van Afnemer; of
  4. na het sluiten van de Overeenkomst aan PowerKraut andere omstandigheden ter kennis komen die PowerKraut goede grond geven te vrezen dat Afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.
 5. Indien Afnemer in verzuim is met betrekking tot een wezenlijke verplichting jegens PowerKraut, dan is PowerKraut gerechtigd de Overeenkomst op te schorten of op te zeggen.
 6. In geval van opzegging zal Afnemer het volledige bedrag moeten betalen dat hij verschuldigd is uit de Overeenkomst, verminderd met de besparingen die voor PowerKraut uit de opzegging voortvloeien. Indien de prijs afhankelijk is gesteld van de werkelijk door PowerKraut te maken kosten, wordt de door Afnemer verschuldigde prijs berekend op grondslag van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die PowerKraut over het gehele werk zou hebben gemaakt. De bedragen blijven na beëindiging van de Overeenkomst verschuldigd en zijn vanaf de dag van opzegging direct opeisbaar.
 7. In geval van ontbinding van de Overeenkomst blijven reeds gefactureerde bedragen voor verrichte prestaties verschuldigd, zonder enige verplichting tot ongedaanmaking. In het geval van ontbinding door Afnemer, mag Afnemer uitsluitend dat deel van de Overeenkomst ontbinden dat nog niet door PowerKraut is uitgevoerd.
 8. Na een opzegging, ontbinding of beëindiging van de Overeenkomst tussen Afnemer en PowerKraut bewerkstelligt Afnemer op eerste verzoek van PowerKraut dat in het economische verkeer tussen Afnemer en PowerKraut geen economische verbondenheid wordt aangenomen. Daartoe verricht Afnemer alle noodzakelijke handelingen, waaronder, doch niet uitsluitend:
  1. de staking van het gebruik van onderscheidingsmiddelen van PowerKraut in het economische verkeer, zoals een domeinnaam van Afnemer;
  2. de staking van het gebruik en de overdracht van een domeinnaam, handelsnaam of merk die een onderscheidingsmiddel van PowerKraut bevat aan PowerKraut;
  3. het vermijden van verwarringsgevaarzettende reclameboodschappen, zoals het gebruik van onderscheidingsmiddelen die overeenstemmen met een onderscheidingsmiddel van PowerKraut;

Bij overtreding van de Artikelen 10.4, 10.5, 10.9 en 22.1 zal Afnemer zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, per overtreding een boete van € 50.000 aan PowerKraut verschuldigd zijn, onverminderd het recht van PowerKraut tot het daarnaast vorderen van volledige schadevergoeding met rente en kosten. Betaalde of verschuldigde boete strekt niet in mindering van eventueel verschuldigde schadevergoeding met rente en kosten. Afnemer en PowerKraut wijken hierbij uitdrukkelijk af van het bepaalde in artikel 92, lid 2 van Boek 6 Burgerlijk Wetboek.

Artikel 10: Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op de Dienst en de Materialen van PowerKraut berusten en blijven berusten bij PowerKraut of diens licentiegevers.
 2. Afnemer krijgt een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht om de Dienst en de Materialen te gebruiken voor de duur van de Overeenkomst en in overeenstemming met de voorwaarden die in de Overeenkomst zijn vastgelegd. 
 3. Afnemer is niet gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in de Diensten en heeft geen recht op een kopie van de bronbestanden (zoals, maar niet beperkt tot PSD, HTML/CSS of PHP-code) van de Materialen en/of Dienst, behoudens de gevallen waarin dat dwingendrechtelijk is toegestaan of tenzij dit expliciet en ondubbelzinnig schriftelijk is overeengekomen. 
 4. PowerKraut kan (technische) maatregelen nemen ter bescherming van de Diensten. Indien PowerKraut dergelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen, is het Afnemer niet toegestaan om deze beveiliging te ontwijken of te verwijderen.
 5. Behoudens voor zover overeengekomen dan wel dwingendrechtelijk toegestaan bij wet, mag Afnemer de ter beschikking gestelde Materialen niet verveelvoudigen, decompileren of reverse-engineering op toepassen. Voorts is het niet toegestaan beveiligingen of technische gebruiksbeperkingen van Materialen te verwijderen of te omzeilen. 
 6. Het is Afnemer niet toegestaan om enige aanduiding van Intellectuele Eigendomsrechten uit de Diensten te verwijderen of aan te passen. Het is tevens niet toegestaan om aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter uit de Diensten te verwijderen.
 7. Afnemer vrijwaart PowerKraut voor enige aanspraken van derden op grond van de inbreuk op een Intellectueel Eigendomsrecht vanwege de Materialen zoals afkomstig van de Afnemer of zijn eindgebruikers.
 8. Het is PowerKraut toegestaan de (bedrijfs)naam, het logo en een algemene beschrijving van Afnemer te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit.
 9. Wanneer bij de uitvoering van de Overeenkomst Intellectuele Eigendomsrechten ontstaan, dan berusten de Intellectuele Eigendomsrechten bij PowerKraut. Voor zover de Intellectuele Eigendomsrechten krachtens de wet bij Afnemer komen te rusten, draagt Afnemer deze Intellectuele Eigendomsrechten bij voorbaat over aan PowerKraut en zal Afnemer indien nodig zijn medewerking verlenen aan deze overdracht en verleent zij voorts bij voorbaat een onherroepelijke volmacht waarmee PowerKraut al hetgeen kan doen wat nodig is waardoor de Intellectuele Eigendomsrechten bij PowerKraut komen te rusten. Afnemer doet, voor zover wettelijk toegestaan, afstand van eventuele persoonlijkheidsrechten die bij Afnemer blijven berusten, dan wel verbindt Afnemer zich ertoe om deze persoonlijkheidsrechten in het economische verkeer niet uit te oefenen.
 10. Na afloop van de Overeenkomst worden de desbetreffende documenten en informatie op eerste verzoek van PowerKraut Online aan PowerKraut Online geretourneerd dan wel op eerste verzoek van PowerKraut Online vernietigd.

Artikel 11: Klantdata

 1. Alle rechten met betrekking tot Klantdata, inclusief eventuele Intellectuele Eigendomsrechten, berusten bij Afnemer. PowerKraut krijgt op deze Klantdata uitsluitend gebruiksrechten voor zover deze benodigd zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst. 
 2. Indien in het kader van uitvoering van de Overeenkomst Klantdata moet worden ingeladen of gemigreerd, is PowerKraut gerechtigd de hieraan verbonden kosten door te berekenen aan Afnemer. 
 3. Na afloop van de Overeenkomst, kan PowerKraut, mits Afnemer aan zijn betalingsverplichtingen en eventuele andere verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst volledig heeft voldaan, op verzoek van Afnemer een kopie van de Klantdata inclusief persoonsgegevens verstrekken in een hiervoor gebruikelijk bestandsformaat. Afnemer dient vóór de datum waarop de Overeenkomst afloopt een verzoek hieromtrent bij PowerKraut in te dienen. Indien een dergelijk verzoek uitblijft, of wanneer PowerKraut de gevraagde kopie heeft verstrekt, mag PowerKraut ervan uitgaan dat Afnemer ervoor heeft gekozen om alle Klantdata te laten verwijderen. PowerKraut is gerechtigd om alle met de verstrekking verbonden redelijke kosten door te berekenen aan Afnemer. 

Artikel 12: Ontwikkeling

 1. Partijen zullen voorafgaand aan het uitvoeren van de werkzaamheden schriftelijk vastleggen op welke wijze en conform welke methodiek de werkzaamheden worden uitgevoerd alsmede aan welke specificaties de te ontwikkelen Materialen moeten voldoen.
 2. PowerKraut spant zich in om Afnemer gedurende de uitvoering van de werkzaamheden op de hoogte houden over de voortgang van de ontwikkelwerkzaamheden.
 3. PowerKraut zal de ontwikkelde Materialen bij Afnemer opleveren indien deze in zijn professionele opinie voldoen aan de vooraf vastgestelde vereisten en/of geschikt zijn voor gebruik.
 4. PowerKraut spant zich in om de Materialen zo goed en foutvrij mogelijk te ontwikkelen, maar kan niet garanderen dat de Materialen vrij zijn of op enig moment vrij zullen zijn van fouten.
 5. Afnemer vrijwaart PowerKraut van alle aanspraken van derden met betrekking tot gebruik door, namens of met goedkeuring van Afnemer van de door PowerKraut ontwikkelde Materialen.

Artikel 13: Materialen van derden

Indien niet anders is overeengekomen, heeft PowerKraut het recht om bij de ontwikkelwerkzaamheden gebruik te maken van Materialen van derden. Eventuele kosten voor het gebruik van deze Materialen zijn voor rekening van Afnemer.

PowerKraut heeft het recht om bij alle  producten en diensten die direct of indirect worden geleverd aan de afnemer, gebruik te maken van open source software, indien de licentie van bepaalde open source software met zich meebrengt dat Afnemer (delen van) de Materialen alleen als open source mag aanpassen, publiceren of verspreiden, zal PowerKraut de Afnemer afdoende informeren over alle van toepassing zijnde licentievoorwaarden.

Na oplevering van de Materialen rust de naleving van eventuele voorwaarden met betrekking tot de Materialen van derden volledig bij Afnemer.

Artikel 14: Acceptatie en oplevering

 1. Afnemer zal de ontwikkelde Materialen binnen veertien (14) dagen na oplevering evalueren en vervolgens accepteren, dan wel schriftelijk en gemotiveerd afkeuren. Afnemer zal opgeleverde Materialen uitsluitend afkeuren indien deze niet voldoen aan de vooraf overeengekomen specificaties.
 2. Afnemer zal het opgeleverde Materiaal niet afkeuren vanwege ondergeschikte gebreken die niet aan het operationeel gebruik daarvan in de weg staan. PowerKraut zal zich na melding door Afnemer van ondergeschikte gebreken inspannen om deze alsnog binnen een redelijke termijn op te lossen.
 3. Ontwikkelde Materialen worden als geaccepteerd beschouwd indien Afnemer:
  1. het ontwikkelde Materiaal accepteert;
  2. het ontwikkelde Materiaal in operationeel gebruik neemt; of
  3. het ontwikkelde Materiaal niet binnen bovengenoemde termijn schriftelijk en gemotiveerd afkeurt.
 4. Indien het Materiaal in fasen wordt opgeleverd, dient Afnemer na oplevering van elke fase de goedkeuring of afkeuring van het deel van het Materiaal van die fase te geven. Afnemer mag een goedkeuring of afkeuring in een latere fase niet baseren op aspecten die in een eerdere fase goedgekeurd zijn.
 5. Indien Afnemer het ontwikkelde Materiaal afkeurt, zal PowerKraut zich inspannen om de aanleiding voor afkeuring binnen redelijke termijn te verhelpen. Dit kan PowerKraut doen door gemotiveerd aan te geven waarom de reden van afkeuring niet opgaat, dan wel door revisie van het Materiaal. Afnemer zal de Materialen vervolgens opnieuw evalueren conform de hiervoor beschreven procedure.
 6. Indien Afnemer het opgeleverde Materiaal na revisie of motivatie geheel of gedeeltelijk blijft afkeuren, is PowerKraut gerechtigd meerkosten te rekenen voor alle volgende revisies.
 7. Indien een Partij na ten minste één revisieronde aangeeft verdere revisies niet (meer) zinvol te achten, zijn beide Partijen gerechtigd de Overeenkomst (of het gedeelte daarvan dat ziet op ontwikkeling) op te zeggen. In dat geval is Afnemer slechts gehouden de door PowerKraut gemaakte kosten en reeds verrichte werkzaamheden te vergoeden, maar heeft Afnemer niet het recht om de Materialen te (blijven) gebruiken.
 8. Na acceptatie van de Materialen door Afnemer vervalt de aansprakelijkheid van PowerKraut voor eventuele gebreken in het opgeleverde, behoudens voor zover er door PowerKraut expliciete garanties zijn afgegeven.
 9. Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het eventueel (doen) hosten van enig opgeleverde Materialen door PowerKraut, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 15: Domeinnamen en IP-adressen

 1. Indien de Dienst strekt tot het registreren van een domeinnaam ten behoeve van Afnemer, geldt het in dit Artikel 15 bepaalde.
 2. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van domeinnamen en IP-adressen zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, zoals de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) bij .nl-domeinnamen. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van domeinnamen en IP-adressen. PowerKraut vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
 3. Afnemer dient zich te conformeren aan de regels of voorwaarden die registrerende instanties stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van domeinnamen en IP-adressen, PowerKraut is bij het aanvragen van domeinnamen niet gehouden te controleren of Afnemer hieraan voldoet.  
 4. Indien Afnemer in strijd heeft gehandeld met de voorwaarden voor registratie, heeft Afnemer geen recht op de domeinnaam en kan deze op ieder moment aan de beschikkingsmacht van Afnemer worden onttrokken.
 5. Afnemer garandeert dat door PowerKraut te registreren of geregistreerde domeinnamen ten behoeve van Afnemer geen inbreuk maken op rechten van derden, zoals handelsnaamrechten of merkrechten. Afnemer vrijwaart en stelt PowerKraut schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door Afnemer. PowerKraut is niet aansprakelijk voor het verliezen door Afnemer van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen.
 6. Uit veiligheidsoverwegingen zal PowerKraut Afnemer geen toegang verstrekken tot de beheeromgeving van een Domain Name System (DNS). Wanneer Afnemer bepaalde DNS-instellingen (DNS-records) deelt met PowerKraut, dan wel wanneer een DNS al (deels) was ingesteld door een andere partij dan PowerKraut, dan is PowerKraut niet verantwoordelijk voor het overnemen van eventuele fouten in de instellingen van een DNS.

Artikel 16: Zoekmachineoptimalisatie

 1. Artikel 16 is van toepassing op de Overeenkomst indien Afnemer Diensten afneemt op het gebied van zoekmachine optimalisatie. 
 2. PowerKraut zal zich inspannen om de website van Afnemer te optimaliseren teneinde de zichtbaar- en vindbaarheid van de website van Afnemer ten aanzien van overeengekomen zoekmachines te vergroten. 
 3. Gezien de vele variabelen, zoals de mate van inspanning rondom zoekmachine optimalisatie van concurrenten van Afnemer en het beheer van de zoekmachine zelf, kan PowerKraut geen garantie bieden omtrent de effectiviteit van de zoekmachine optimalisatie en de resulterende vindbaarheid van de website van Afnemer in zoekresultaten. 
 4. Tenzij anders overeengekomen zal PowerKraut in het kader van zoekmachine optimalisatie geen betaalde diensten afsluiten in de naam van Afnemer. 

Artikel 17: E-maildiensten

 1. Indien de Dienst mede strekt tot het door PowerKraut en ten behoeve van Afnemer versturen van elektronische communicatie, waaronder mede verstaan maar niet beperkt tot nieuwsbrieven of reclameberichten per e-mail, geldt het in dit Artikel 17 bepaalde.
 2. Afnemer verklaart dat alle door hem aangeleverde e-mailadressen of andere te gebruiken contactgegevens correct zijn en dat de betreffende ontvangers expliciet en ondubbelzinnig akkoord zijn gegaan met de ontvangst van de betreffende berichten, of dat verzenden zonder toestemming is toegestaan omdat daarvoor een nadere rechtsgeldige grondslag voor aanwezig is. Op verzoek van PowerKraut zal Afnemer hiervan onverwijld bewijs overleggen.
 3. Afnemer vrijwaart PowerKraut voor alle claims van derden, boetes en andere sancties van toezichthouders, die PowerKraut ontvangt naar aanleiding van verzending van deze berichten door PowerKraut.
 4. PowerKraut is gerechtigd de uitvoering van de verzending op te schorten indien zij tijdens de uitvoering klachten ontvangen van de ontvangers met de strekking dat deze berichten zonder toestemming verzonden zouden zijn.
 5. Afnemer zal ervoor zorgen dat de inhoud en opmaak van de berichten voldoet aan alle wettelijke eisen rondom elektronische communicatie, waaronder mede begrepen vermelding van de identiteit van de Afnemer, contactgegevens en afmeldmogelijkheden. Deze verplichting geldt slechts voor zover de inhoud en opmaak door Afnemer is verzorgd of aangeleverd.

Artikel 18: Online taxatie module

 1. PowerKraut heeft voor het leveren van de online taxatie module toeleveranciers ingeschakeld. Voor het gebruik van de online taxatie module gelden aanvullend de voorwaarden van deze toeleveranciers. 
 2. PowerKraut is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige fouten of schade wat is ontstaan door de werkzaamheden van deze toeleveranciers. Indien er door deze toeleveranciers herstelwerkzaamheden moeten worden verricht dan zullen deze door de betreffende toeleverancier worden uitgevoerd. 
 3. PowerKraut is niet aansprakelijkheid voor de juistheid of de onjuistheid van de waardes die met de online taxatie module worden gegeven.

Artikel 19: Hosting: opslag-, data- en stroomlimieten

 1. Indien de Dienst strekt tot het via het internet beschikbaar stellen van websites en/of andere applicaties (hierna: “hosting”), geldt het in dit Artikel 19 bepaalde. 
 2. PowerKraut besteedt de hosting van websites en applicaties uit aan een derde, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. PowerKraut geeft geen garantie ter zake de hostingdiensten.
 3. PowerKraut kan een limiet stellen aan de hoeveelheid dataverkeer en -opslag welke Afnemer mag of feitelijk kan gebruiken via de Dienst. Indien Partijen hierover geen afspraken hebben gemaakt, geldt er een limiet op grond van fair use.
 4. Van fair use is sprake als Afnemer maximaal twee keer zoveel dataverkeer en -opslag gebruikt als andere klanten van PowerKraut in een vergelijkbare situatie zouden doen.
 5. Als Afnemer meer verbruikt dan op grond van de Overeenkomst is toegestaan, heeft PowerKraut het recht om achteraf een aanvullend bedrag in rekening te brengen conform de daarvoor gebruikelijke tarieven van PowerKraut.
 6. PowerKraut is niet aansprakelijk als de Dienst niet benaderbaar is of niet naar behoren functioneert bij overschrijding van de toepasselijke gebruikslimieten.

Artikel 20: Beschikbaarheid, onderhoud en ondersteuning

 1. PowerKraut heeft een inspanningsverplichting om kwalitatief goede en ononderbroken beschikbaarheid van Diensten te realiseren en om toegang tot door Afnemer hiermee opgeslagen gegevens te realiseren. Tenzij anders is overeengekomen in een als zodanig aangeduide service level agreement, biedt PowerKraut geen garanties voor kwaliteit of beschikbaarheid. PowerKraut is hiervoor op zijn beurt afhankelijk van zijn eigen leverancier(s).
 2. PowerKraut zal zich inspannen om de Dienst up-to-date te houden. PowerKraut kan hierbij op zijn beurt afhankelijk zijn van zijn leverancier(s). PowerKraut is in die gevallen gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar zijn oordeel een correcte dienstverlening niet ten goede komt. PowerKraut is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door het aanpassen van de Diensten.
 3. Het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden kan tot gevolg hebben dat (onderdelen van de) Diensten tijdelijk niet of slechts beperkt gebruikt kunnen worden. Indien PowerKraut voorziet dat bepaald onderhoud zal resulteren in gehele of gedeeltelijke niet-beschikbaarheid, zal PowerKraut zich inspannen om de werkzaamheden uit te voeren op momenten waarop het gebruik van de (onderdelen van de) Diensten beperkt is en Afnemer hier vooraf van op de hoogte te stellen. 
 4. Tenzij de Overeenkomst anders bepaalt, is PowerKraut niet verplicht om back-ups te maken van data van Afnemer, of om op verzoek van Afnemer data terug te zetten (bijvoorbeeld indien Afnemer per ongeluk bepaalde (Klant)data heeft verwijderd).
 5. PowerKraut zal zich beschikbaar houden voor een redelijk niveau van ondersteuning op afstand, tijdens Werkuren, voor zover de eventueel toepasselijke service level agreement niet anders bepaalt.

Artikel 21: Helpdesk

PowerKraut  zal zich inspannen bij een verzoek of vraag van Afnemer zo snel mogelijk te reageren, maar zij kan geen concrete toezeggingen over tijden doen, tenzij anders overeengekomen in een aparte service level agreement. 

Artikel 22: Vertrouwelijke informatie

 1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende Partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst. 
 2. Partijen zorgen ervoor dat vertrouwelijke informatie hetzelfde niveau van bescherming tegen ongeautoriseerde toegang of gebruik krijgt als diens eigen vertrouwelijke informatie, maar minstens een redelijk niveau van bescherming.
 3. Onder vertrouwelijke informatie wordt niet verstaan informatie die reeds openbaar was op het moment dat deze ter kennis kwam van de ontvangende Partij of dit naderhand is geworden buiten toedoen van de ontvangende Partij, of die de ontvangende Partij van een derde heeft gekregen zonder dat daarbij een geheimhoudingsverplichting is opgelegd en deze derde daartoe niet verplicht was. 
 4. Beide Partijen zullen vertrouwelijke informatie strikt geheim houden en slechts gebruiken voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst.
 5. De verplichting tot geheimhouding blijft ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zo lang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

Artikel 23: Aansprakelijkheid

 1. PowerKraut is niet aansprakelijk voor door Afnemer dan wel enige derde geleden schade, van welke aard en door welke oorzaak dan ook ontstaan, die het gevolg is van onjuist en/of ondeskundig gebruik door de Afnemer of enige derde van door PowerKraut geleverde of ter beschikking gestelde Diensten en/of verrichte werkzaamheden.
 2. PowerKraut is enkel aansprakelijk voor directe schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 1. materiële beschadiging aan stoffelijke eigendommen van Afnemer of derden (“zaakschade”);
 2. redelijke en aantoonbare kosten die Afnemer heeft moeten maken om PowerKraut ertoe te manen de Overeenkomst deugdelijk na te komen, tenzij de gebrekkige prestatie niet aan PowerKraut toegerekend kan worden;
 3. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade;
 4. redelijke en aantoonbare kosten voor het laten uitvoeren van de Overeenkomst door een derde, indien PowerKraut na aanmaning van Afnemer niet binnen de in de aanmaning gestelde redelijke termijn deugdelijk nakomt;
 5. redelijke en aantoonbare kosten die Afnemer heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van de directe schade, voor zover Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de schade.
 1. Indien een der Partijen tekortschiet in de nakoming van een of meer verplichtingen uit de Overeenkomst als gevolg van een toerekenbare tekortkoming, zal de andere Partij hem schriftelijk in gebreke stellen, waarbij een redelijke termijn zal worden gegeven alsnog aan zijn verplichting(en) te voldoen, tenzij nakoming van de betreffende verplichting(en) reeds blijvend onmogelijk is, in welk geval de nalatige Partij direct in verzuim is.
 2. Enige aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze Overeenkomst gelden behoudens indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevende personeel van PowerKraut.
 3. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat Afnemer de schade uiterlijk binnen dertig (30) dagen na ontdekking schriftelijk bij PowerKraut meldt. 
 4. Afnemer is jegens PowerKraut aansprakelijk voor schade die door een aan hem toerekenbare fout of tekortkoming is ontstaan. Afnemer vrijwaart PowerKraut tegen aanspraken betreffende het bij de gebruikmaking van de Diensten door of met toestemming van Afnemer niet naleven van de Overeenkomst. Deze vrijwaring geldt ook ten aanzien van personen die weliswaar geen werknemer van Afnemer zijn, maar de Diensten desalniettemin onder de verantwoordelijkheid of met toestemming van Afnemer hebben gebruikt. 
 5. Voorts vrijwaart Afnemer PowerKraut voor alle aanspraken van derden verband houdende met enig feit waarvoor de aansprakelijkheid in deze Algemene Voorwaarden is uitgesloten. 
 6. Iedere aansprakelijkheid van PowerKraut als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, een onrechtmatige daad of anderszins, is beperkt per gebeurtenis (waarbij een reeks van opeenvolgende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) tot ten hoogste € 10.000,- (tienduizend euro), tenzij de aansprakelijkheidsverzekering van PowerKraut in het betreffende geval meer uitkeert, in welk geval de aansprakelijkheid is beperkt tot het door de aansprakelijkheidsverzekeraar uitgekeerde bedrag, vermeerderd met het eigen risico dat in voorkomend geval voor rekening van PowerKraut komt.

Artikel 24: Overmacht

 1. Indien een Partij als gevolg van overmacht verhinderd is een verplichting uit de Overeenkomst na te komen, dan is de desbetreffende Partij niet tot nakoming gehouden zolang de overmacht duurt, tenzij het een betalingsverplichting betreft. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van derden of toeleveranciers van PowerKraut, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, bedrijfsstoornissen, brand en overstromingen en storingen in de internetverbindingen, hardware, telecommunicatie- en elektriciteitsnetwerken en netwerkaanvallen (waaronder (d)dos aanval(len)), aanvallen van malware of andere kwaadaardige software.
 2. Wanneer de overmachtsituatie langer dan 60 (zestig) dagen heeft geduurd, heeft elk der Partijen het recht om de Overeenkomst te ontbinden door een schriftelijke kennisgeving aan de andere Partij. Prestaties die reeds zijn verricht, worden dan naar verhouding afgerekend, zonder dat een Partij de andere Partij voor het overige iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 25: Wijziging Algemene Voorwaarden/ Overeenkomst

 1. PowerKraut behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden en/of Overeenkomst eenzijdig te wijzigen of aan te vullen, ook ten aanzien van reeds bestaande Overeenkomsten.PowerKraut zal de wijziging of aanvulling ten minste 30 dagen vóór inwerkingtreding via e-mail aankondigen bij Afnemer.
 2. Indien een door PowerKraut aangekondigde wijziging van de Algemene Voorwaarden de positie van Afnemer negatief beïnvloed, kan Afnemer hiertegen gemotiveerd schriftelijk bezwaar maken. In geval van bezwaar kan PowerKraut de wijziging heroverwegen en besluiten om deze geheel of gedeeltelijk in te trekken.
 3. Indien PowerKraut besluit om de wijziging ondanks het bezwaar van Afnemer door te voeren, heeft Afnemer het recht om de Overeenkomst op te zeggen tegen en uiterlijk tot de datum waarop de wijziging van kracht wordt met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand.
 4. Beide Partijen zullen hun volledige medewerking verlenen bij wijzigingen of aanvullingen van de Algemene Voorwaarden die noodzakelijk zijn vanwege nieuwe of veranderde wetgeving. Dergelijke wijzigingen of aanvullingen zullen in overleg tussen Partijen worden doorgevoerd, zonder dat Afnemer de mogelijkheid heeft de Overeenkomst op te zeggen.
 5. De in Artikel 25.2 en Artikel 25.4 van dit artikel beschreven procedure geldt niet voor wijzigingen van ondergeschikt belang. Dergelijke wijzigingen mogen zonder aankondiging door PowerKraut worden doorgevoerd, zonder dat Afnemer de mogelijkheid heeft de Overeenkomst op te zeggen.

Artikel 26: Slotbepalingen

 1. Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
 2. Waar in de Algemene Voorwaarden wordt gesproken van ‘schriftelijk’, wordt ook communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de inhoud voldoende kan worden vastgesteld.
 3. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar PowerKraut gevestigd is.
 4. Indien enig beding in deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bedingen van de Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing blijven en zullen PowerKraut en de Afnemer in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht worden genomen. 
 5. Afnemer kan zijn rechten en/of verplichtingen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst niet geheel of gedeeltelijk overdragen aan derden zonder schriftelijke toestemming van PowerKraut. 
 6. PowerKraut is gerechtigd om zijn rechten en plichten die voortvloeien uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde partij die PowerKraut of de bedrijfsactiviteit van PowerKraut overneemt, zonder voorafgaande toestemming van Afnemer.